Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.

gevestigd te Alkmaar,

 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

Inhoud

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Aanbieding

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

Artikel 4 – Prijzen

Artikel 5 – Levertijd

Artikel 6 – Verplichtingen van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V

Artikel 7 – Toegang tot het terrein

Artikel 8 – Reclames

Artikel 9 – Overdracht respectievelijk overgang van voertuigen

Artikel 10 – Contactpersoon

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Verzekering

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Slotbepalingen

 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten van, respectievelijk met AUTO HOTEL NEDERLAND B.V., nader te noemen AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere partij aan wie AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. een aanbieding doet c.q. met wie AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. een overeenkomst heeft gesloten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij door de directie van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Indien door enige omstandigheid, enig wettelijk vereiste of enige (wettelijke) bepaling uitvoering van de in deze voorwaarden vervatte bepalingen en bedingen niet is toegestaan verplichten partijen zich tot overleg over en aanpassing van de overeenkomst, voornoemde (algemene) voorwaarden en de overigens in dat kader geldende bepalingen en/of bedingen, in die zin dat deze vervolgens zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Bij gebreke van overeenstemming dienaangaande is AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als ware er sprake van overmacht als bedoeld in artikel 14 lid a van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbieding

Al de aanbiedingen van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. zijn vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden, waarbij deze aanbiedingen als een geheel dienen te worden beschouwd en gebaseerd zijn op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.

Tenzij anders is vermeld zijn alle in onze aanbiedingen genoemde prijzen exclusief b.t.w. en eventueel te maken reis- en verblijfkosten.

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. behoudt zich het auteursrecht voor op de aanbieding en alle daarbij verstrekte bescheiden en tekeningen van welke aard ook.

De aanbieding en bijlagen blijven eigendom van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is teneinde een beslissing omtrent onze aanbieding te nemen.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst en de aanvullingen en wijzigingen daarop komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V., ook indien hieraan mondelinge of telefonische afspraken mochten zijn voorafgegaan, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.

De overeenkomst binden AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. slechts tot hetgeen in de overeenkomst is vermeld; indien de overeenkomst verwijst naar de aanbieding, is deze verwijzing slechts van kracht voor zover zij niet in strijd is met de overige inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4 – Prijzen

De in de aanbieding aangegeven prijs geldt voor de in de aanbieding aangegeven periode.

Na afloop van de overeengekomen periode, zoals in de overeenkomst omschreven, is AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. gerechtigd de prijs aan te passen, indien een nieuwe periode wordt overeengekomen.

Artikel 5 – Levertijd

De door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. opgegeven levertijden, waaronder voor zover toepasselijk is te verstaan de termijn waarbinnen personeel van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. bij de opdrachtgever een voertuig zal ophalen of afleveren, dragen geen fataal karakter en zijn vrijblijvend, waarbij de levertijden worden geacht te zijn vastgesteld in de verwachting dat AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. de overeenkomst kan uitvoeren als beoogd ten tijde van de aanbieding, c.q. de opdrachtbevestiging.

Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak dan ook, verplicht AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. niet, ook niet na ingebrekestelling, jegens de opdrachtgever tot enigerlei vergoeding van door hem of door derden hierdoor eventueel geleden schade, noch ook verkrijgt de opdrachtgever daardoor enig recht tot ontbinding van de overeenkomst of op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere tussen partijen bestaande overeenkomst, tenzij overschrijding te wijten zou zijn aan opzet of grove nalatigheid van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.. In dat geval is de aansprakelijkheid van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal de door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. bedongen financiële tegenprestatie, terzake van haar verplichtingen waarvan de levertijd(en) werd(en) overschreden.

Indien door ziekte van in dienst van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. zijnde personeel de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, zal deze uitvoering een aanvang nemen op een tijdstip, dat aan deze verhindering een einde komt, echter nimmer later dan na 2 weken, te rekenen vanaf het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van aanvang. Bij voortduring van de verhindering na vermelde 2 weken is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder dat door een partij enige formele handeling behoeft te worden verricht en zonder dat voor een der partijen enig recht op of plicht tot schadevergoeding zal bestaan.

Artikel 6 – Verplichtingen van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.

De door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. te verrichten werkzaamheden betreffen de opslag van voertuigen in de bij AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. in beheer zijnde opslagplaats alsmede, voor zover overeengekomen, het vervoer van de voertuigen van en naar die opslagplaats, één en ander in de ruimste zin des woords. AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. en haar werknemers en anderen die daartoe door haar gemachtigd zijn, zijn het kader van deze werkzaamheden gerechtigd om in de gestalde voertuigen te rijden binnen de opslagruimte van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. en het daarbij behorende terrein.

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens, welke door de opdrachtgever, of op diens verzoek door een derde ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever vrijwaart AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.. terzake volledig tegen aanspraken van derden.

Indien en voor zover de werkzaamheden van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. bestaan in het (doen) verrichten van vervoer zijn op de overeenkomst tussen partijen van toepassing de Algemene Vervoerscondities en de Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen uitgegeven door de Stichting Vervoeradres in de meest recente versie indien en voor zover van die condities in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken. Bij afwijking gelden de onderhavige voorwaarden van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. spant zich ertoe in het gestalde voertuig voor de opdrachtgever op het gewenst moment beschikbaar te hebben voor onmiddellijk gebruik, mits AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. minimaal 24 uur voor gewenste levering daartoe wordt verzocht. AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. verplicht zich ertoe het voertuig voor de opdrachtgever beschikbaar te hebben voor onmiddellijk gebruik mits daarom onder de reguliere openingstijden van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. één uur tevoren wordt verzocht, en buiten de reguliere openingstijden mits daarom 24 uur tevoren wordt verzocht.

Een verzoek om het gestalde voertuig voor gebruik beschikbaar te hebben wordt gedaan per e-mail op adres info@autohotelnederland.nl of, als de beschikbaarheid wordt verlangd binnen 24 uur, per telefoon op nummer 072-505 2527.

Artikel 7 – Toegang tot het terrein

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. is verplicht de opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor rekening en risico van de opdrachtgever toegang te verlenen tot de plaats waar diens voertuig wordt bewaard.

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. verplicht zich ertoe te bewerkstelligen dat niemand behalve de personen die door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. worden aangewezen om werkzaamheden te verrichten, en de in lid a bedoelde personen zich in de opslagruimte kunnen begeven.

Alle personen, die de bewaarplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan de bewaarplaats komende voertuigen moeten zich houden aan de voorschriften van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.

Alleen gedurende de gewone werktijden en onder geleide wordt toegang verleend;

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de bezoekende personen veroorzaakt.

De opdrachtgever zal het opslagbedrijf vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel het opslagbedrijf als de opdrachtgever, die verband houden met schade voortvloeiend uit de vorige leden.

Artikel 8 – Reclames

Voertuigen die aan de zorg van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. zijn toevertrouwd worden uitsluitend aan de opdrachtgever overgedragen dan wel aan een persoon die expliciet door de opdrachtgever gemachtigd is om het voertuig in ontvangst te nemen. Direct bij overdracht ondertekent degene die het voertuig in ontvangst neemt een verklaring over de staat waarin het voertuig zich bevindt. Na ondertekening van die verklaring kunnen geen zichtbare schades meer worden gemeld.

In het voorkomende geval dat een voertuig aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. zonder dat de opdrachtgever of een ander namens deze ten overstaan van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, ongeacht of het zichtbare of onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, binnen 24 uur na de ter beschikking stelling, voorbehouden ter kennis van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. heeft gebracht, waarin de algemene aard van de beschadiging is aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht het voertuig in goede staat te hebben ontvangen. De bovenbedoelde voorbehouden moeten schriftelijk worden gemaakt.

Artikel 9 – Overdracht respectievelijk overgang van voertuigen

Overdracht of overgang van eigendom van bij AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. aanwezige voertuigen resp. de overdracht of overgang van het recht op uitlevering daarvan door een opdrachtgever aan een derde, is tegenover AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. ongeldig en heeft tegenover AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.  geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. erkend, tenzij alle vorderingen die AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. uit welke hoofde ook op de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever heeft, zijn voldaan.

Op de opdrachtgever rust de plicht om AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. van een eigendomsoverdracht of - overgang van een voertuig, resp. overdracht of overgang van het recht op uitlevering van voertuigen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft overdracht of overgang tegenover AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. erkend, dan nadat de nieuwe rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. en de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever alsmede de onderhavige voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

De oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever blijft jegens AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. aansprakelijk voor alle vorderingen van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. terzake van of in verband met de opslag en/of met betrekking tot het voertuig verrichte werkzaamheden, ook indien deze zijn verricht na de eigendomsoverdracht of -overgang resp. na de overdracht of overgang van het recht op uitlevering. Na overdracht of overgang van de eigendom resp. het recht op uitlevering van het voertuig geldt de nieuwe rechthebbende als de opdrachtgever en is hij naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle bovenbedoelde vorderingen, ook voor zover deze vóór de overdracht of overgang zijn ontstaan.

Artikel 10 – Contactpersoon

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. kan voor de uitvoering van ieder werk een contactpersoon aanstellen die namens AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. het contact met de opdrachtgever onderhoudt. De aanstelling is tegenover AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. is geschied.

De contactpersoon is, tenzij zijn aanstelling anders vermeldt, bevoegd om aanvullingen op de overeenkomst met de opdrachtgever overeen te komen, doch uitsluitend voor zover het betreft de technische uitvoering van het werk waarvoor de aanstelling is gegeven.

Artikel 11 – Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient betaling van het factuurbedrag plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht op betaling door de opdrachtgever van 1% rente van het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 14 dagen of gedeelte daarvan, waarmee de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden.

De betaling van de factuurbedragen en de overige betalingen ingevolge dit artikel dienen steeds zonder korting of verrekening te geschieden door overboeking op een door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. op haar factuur aangegeven rekening.

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.  behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel verrichte als te verrichten werkzaamheden.

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld. Indien de opdrachtgever betreffende zekerheid niet stelt binnen 14 dagen nadat AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. haar verlangen daartoe ter kennis van opdrachtgever heeft gebracht, wordt zulks een omstandigheid geacht te zijn in de zin van artikel 14.

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. heeft het recht het voertuig onder zich te houden totdat aan haar het verschuldigde geheel door opdrachtgever is voldaan.

Indien de opdrachtgever ondanks aanmaning in gebreke blijft met betaling van enig aan AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. verschuldigd bedrag, zal AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. gerechtigd zijn zich ontslagen te achten van elke verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met de opdrachtgever en worden alle verschuldigde bedragen terstond opeisbaar.

Artikel 12 – Verzekering

De opdrachtgever is verplicht het gestalde voertuig minimaal Casco te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich ertoe het stallingsadres bij de verzekeraar te wijzigen in het adres van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.

Opdrachtgever is verplicht een kopie van het verzekeringsbewijs aan AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. te doen toekomen.

Het betreden van de opslaglocatie van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. en het daarbij horende terrein is geheel op eigen risico.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van het gestalde of van zaken welke zich bevinden in het gestalde of daaraan zijn aangebracht.

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. of personen in dienst van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V., of door haar aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze verzekering is schade aan de gestalde objecten gedekt als de schade te relateren is aan een verwijtbaar handelen van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. Dit wil het volgende zeggen, wanneer er niet aangetoond kan worden dat AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. aansprakelijk is voor een schade dan zal er op grond van de verzekering geen schadevergoeding plaats vinden.

 

Voor zover de aansprakelijkheid van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, om welke reden dan ook, is de eventuele aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het voor het desbetreffende voertuig door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. gefactureerde netto factuurbedrag.

Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst

Ingeval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, alsmede wanneer de opdrachtgever aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, of ingeval van diens faillissement, surséance van betaling of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf, is AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. Ingeval van gewijzigde uitvoering van de overeenkomst zullen eventueel veroorzaakte meerkosten de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, natuurrampen, werkstaking, uitsluiting, transportstremming, epidemie en brand.

Indien AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. van het recht tot ontbinding/annulering gebruik maakt is AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. gerechtigd tot een evenredig deel van de contractprijs overeenkomende met dat deel van de opdracht dat door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. is uitgevoerd, onverminderd het recht van AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. om schadevergoeding te vorderen indien daartoe gronden bestaan.

Zowel AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van een betaaltermijn waarbij een opzegtermijn van een maand in acht dient te worden genomen.

Artikel 15 – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van door AUTO HOTEL NEDERLAND B.V.  gedane aanbiedingen, dan wel met AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, behoudens het bepaalde in art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar, in spoedeisende gevallen door de voorzieningenrechter van die Rechtbank, tenzij AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. er de voorkeur aan geeft om volgens de normale regelen der competentie te procederen.

Artikel 16 – Slotbepalingen

Op alle met AUTO HOTEL NEDERLAND B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht geldend.

Voor de uitlegging van de gebruikelijke handelsafkortingen in schriftelijke overeenkomsten worden van toepassing verklaard de Internationale Regels voor uitlegging van handelstermen (Incoterms) met aanvullingen volgens de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel.